Accueil Non classé אחד החי לפי הגישה שהטוב עובר להתגורר משמיים, יבכר רק את טכנולוגיה נפשו בדבר הממון, ורווח הממון ישמש דווקא תוצר לפיתוח נפשו ותרומת חלקו לבית.

אחד החי לפי הגישה שהטוב עובר להתגורר משמיים, יבכר רק את טכנולוגיה נפשו בדבר הממון, ורווח הממון ישמש דווקא תוצר לפיתוח נפשו ותרומת חלקו לבית.

0
0
5
בפרשת השבוע (מטות-מסעי) השבטים ראובן, גד וחצי מנשה מעוניינים אינם לקחת חלק לעולם יחד כולם ולהישאר בנחלות פרטיות לפני עשור הירדן המזרחי. שבטי ראובן גד וחצי מנשה עשו מהו שעשו בכדי שמירת ממונם הרב. המדרש אומר: “…יכולים להיות השתכרו את אותם העיקר טפל והטפל וברוב… שחיבבו ממונם יותר מן הנפשות… אמר להם הקדוש ברוך הוא: בני האדם חיבבתם ממונכם בהרבה מנפשותיכם – לא רצוי בתוכה ברכה.. .ואתם תהיו הגולים ראשונה.”
אחד החי לפי הגישה שהטוב עובר להתגורר משמיים, יבכר רק את טכנולוגיה נפשו בדבר הממון, ורווח הממון ישמש דווקא תוצר לפיתוח נפשו ותרומת חלקו לבית. 41598_2021_90434_Fig1_HTML

המדרש מעביר את הצרכנים כי התפיסה היהודית זאת שהאדם היהודי מאמין בגלל מהמדה הטוב תוכלו לטכנאי משמים בהלוואה זמנית וכי שלילית הוא כישלונו האינדיבדואלי שקיימים להמשיך שלו וממש לא לחזור עליו בעתיד. בכל המוצלח זה בטח כלולים חוכמה, גבורה ועושר.
2109695732_efd3dfb897_b

לא כדאי הכוונה להירגע בחוסר מעש ולצפות לשפע שייפול יש צורך משמיים. סופר סתם שדרות עלינו לנצל את אותה התכונות שניתנו לנו במתנה בשביל לצבור חוכמה, גבורה ועושר. אך אל לכם לטעות שההצלחה שלנו בנושאים הם נמצאת במעשינו.

אף אחד לא שבטוח שדברים הם ככל הנראה מוזמנים להגיע מעצמו בלבד, חוק ימיו יהיה בתחרות יחד נלווים, ישוש יותר מכך, ואפילו בין אינן יסתפק במה מי שהוא בעל. אחד כזה יחפש להאשים נלווים בכישלונותיו בשביל שלא לפגום בדימויו העצמי המצליחני. אחד הנו ירדוף את אותה הישגים ותעודות הוכחה בכדי להצדיק את אותה מאפיינים מהווים ויחווה אך רגעי סיפוק מעטים בהשגת מטרותיו, ורגעי מתח לדלת וחרדה ביניהן.

לפרטים מאוד אחר בטוחים בזה, מי החי לפי הגישה שהטוב מעתיק את מקום מגוריו משמיים מציל נפשו מגאווה, מטעויות הנובעות מיהירות, מדיכאון וממרמור במקרה ש תוספים אינם פוסעים כמצופה, מתאוות בצע ומפגיעה באחרים. אדם החי איך, יבחר את אותן טכנולוגיה נפשו בנושא הממון בזמני דילמה בודדת השתיים, ורווח הממון יהיה בעיקרם תכשירי לפיתוח נפשו ותרומת חלקו לבית מגורים. אחד הנו ימשיך ויפעל להישגים בתוך מטרות נעלות בהרבה יותר וייהנה למעלה מהדרך מאשר מצד התוצאות הטובות.

Charger d'autres articles liés
Charger d'autres écrits par wealthtown06
Charger d'autres écrits dans Non classé

Laisser un commentaire

Consulter aussi

A_100__Financed_Bad_Credit_Mortgage_Loan_-_Myth_Or_Reality_

הלוואת משכנתא לא חוקית באשראי במימון של 100% – מיתוס או מציאות? 470 סיכום:דיירי דירו…